Biomasa

¿Qué es?

És tota matèria orgànica que prové d’arbres, plantes, residus agrícoles i urbans i deixalles d’animals que pot ser convertida en energia. L’aprofitament d’aquesta energia es produeix directament, per la seua combustió, o per la transformació d’altres substàncies que poden ser aprofitades, més tard, com a combustibles.

Hi ha diferents tipus de biomassa en funció del seu origen. La que més interés presenta, des del punt de vista de l’aprofitament industrial, és la biomassa residual seca, que prové de residus d’activitats agrícoles i ramaderes, com ara la corfa d’ametlla o el pinyol d’oliva, i la biomassa residual humida, l’origen de la qual es troba en conreus energètics principalment.

L’energia de la biomassa ha de ser extreta a partir d’un seguit de processos de transformació químics, com ara la piròlisi o la gasificació, o biològics, com els processos de fermentació per produir alcohol i èsters. El producte més conegut dels processos biològics són els anomenats biocarburants.

Avantatges.

  • Té un efecte neutre sobre l’escalfament global, ja que el CO2 emés en la seua combustió havia estat absorbit prèviament per la matèria vegetal que és l’origen de la biomassa.
  • El seu contingut en sulfurs és inferior al 0,1% i no contribueix a la pluja àcida.
  • Contribueix a la diversificació energética.
  • L’ús de la biomassa pot ajudar a incentivar les economies rurals i ajuden a reduir l’erosió del sòl.

Uns dels principals desavantatges és que l’ús intensiu de conreus energètics pot arribar a esgotar els recursos del sòl.