Perfil de Contractant

INFORMACIÓ ÚTIL

 

Nom oficial:

Agència Provincial de l’Energia d’Alacant Fundació Comunitat Valenciana. CIF: G-54454376

Adreça Postal:

Avinguda de Dénia, nº 88, 2ºA, C.P. 03016 ALACANT – ESPANYA

Contacte:

Telèfon: 965268402. Fax: 965150280. Correu electrònic: info@alicantenergia.es

Adreça d’Internet:

http://www.alicantenergia.es

Tipus de poder adjudicador:

Poder adjudicador no administració pública.

L’Agència Provincial de l’Energia d’Alacant Fundació C.V.  forma part del sector públic delimitat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). En concret, és un poder adjudicador diferent de l’Administració Pública, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 3.3.b de la LCSP.

Per a la contractació subjecta a regulació harmonitzada, l’Agència Provincial de l’Energia d’Alacant Fundació C.V. aplicarà els preceptes aplicables de la LCSP.

Per a la contractació NO subjecta a regulació harmonitzada, l’Agència Provincial de l’Energia d’Alacant Fundació C.V. es regirà per les Instruccions que han sigut aprovades en compliment de la normativa aplicable.