Energia solar tèrmica d’aigua calenta sanitària

Què és?

És una energia que utilitza la radiació solar per a generar aigua calenta. L’energia solar escalfa el fluid que circula pels col•lectors orientats al Sol. Posteriorment aquesta calor s’intercanvia amb l’aigua de l’acumulador.

Aquesta aigua calenta es pot utilitzar per a:

  • Aigua calenta sanitària (ACS) per a habitatges, escoles, hospitals, etc.
  • Climatització de piscines
  • Calefacció per terra radiant

A les ciutats, els captadors solars poden situar-se en teulades, terrasses, façanes, patis assolellats, etc., amb criteris arquitectònics que permeten la seua integració en les edificacions i reduïsquen el seu impacte visual. S’hi han d’orientar al sud amb una inclinació que maximitze l’energia captada.

Avantatges

  • L’energia solar és gratuïta i inesgotable.
  • Els sistemes són fàcils d’instal•lar i mantindre.
  • No produeix contaminació.
  • Les inversions són amortitzables en 5-8 anys.

Energia Solar Fotovoltaica

Què és?

És l’energia produïda per la transformació directa dels raigs solars en electricitat. Els panells fotovoltaics estan formats per cèl•lules de silici mono o policristal.lí. En incidir el Sol sobre estes plaques es produeix una diferència de potencial que genera un corrent elèctric continu. Per a l’aprofitament d’aquesta energia, l’electricitat contínua s’ha de transformar en corrent altern mitjançant inversors.

És molt útil per a l’electrificació de petits nuclis rurals o d’habitatges aïllats de la xarxa, per a equips de senyalització aïllada, per a la càrrega de bateries, etc. També hi ha instal•lacions fotovoltaiques que bolquen la seua producció directament a la xarxa.

El seu emplaçament òptim són zones molt assolellades, sense ombres i orientades cap al sud o amb seguidors solars.

Avantatges

Els avantatges principals són que l’energia solar és gratuïta i inesgotable, així com que no produeix contaminació. No obstant això, el període d’amortització de la inversió de la instal•lació és molt llarg.

Energia Termosolar Elèctrica

Què és?

És l’energia que es produeix a partir de l’escalfament d’un fluid mitjançant la radiació solar. Això s’aconsegueix concentrant en un mateix punt els raigs solars mitjançant un sistema de miralls orientats. Amb el fluid a alta temperatura produïm vapor que s’utilitza per a moure una turbina-alternador encarregada de generar l’energia elèctrica.

Avantatges

  • L’energia solar és gratuïta i inesgotable.
  • Es tracta d’un sistema capaç de generar potències elevades.
  • No produeix gens de contaminació.